Cumprindo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informo a quen visita este sitio web que os datos persoais facilitados pasan a formar parte dun ficheiro de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponde a Alberto Prieto Magdalena, con NIF 76.862.806A

Ademais, as seguintes persoas ou empresas alleas a Alberto Prieto Magdalena encárganse tamén do tratamento de datos:
WEBEMPRESA EUROPA, S.L. (empresa identificada coa marca comercial Webempresa), con domicilio social en Barcelona, C/ Pujol, 17, entr. 1 C.P. 08022, inscrita no Rexistro Mercantil da provincia de Barcelona ao Tomo 43.076, Folio 28, Folla 420838. Con C.I.F.: B-65739856, que proporciona os servizos de aloxamento do sitio web doutramaneira.eu. Pódese consultar a política de privacidade e demais aspectos legais desta compañía na seguinte ligazón: http://www.webempresa.com/aviso-legal.html

Os datos que me facilitas serán usados para:

  • Poder atender e procesar axeitadamente as solicitudes de consulta que me envías.
  • Poder informarte tanto dos temas tratados neste sitio web coma dos servizos ofrecidos, só no caso de que te subscribas ao meu boletín.
  • Poder informate de calquer cambio que se produza no sitio web que poida afectarche.
  • Obter datos estatísticos relativos á navegación polo sitio web, tales como: o navegador empregado, as páxinas máis visitadas no sitio web ou a franxa horaria de uso. Estes datos obtéñoos a través das cookies que se instalan no teu navegador (podes ver toda a información relativa á miña política de cookies ligazón á política de cookies)

 

Facilitándome os teus datos certificas que es maior de idade e dásme o teu consentimento expreso para que poida levar a cabo o tratamento dos teus datos, sempre para o cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

Os teus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, tendo a persoa responsable adoptadas as medidas de orde técnico e organizativo necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos teus datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Todo elo de conformidade co previsto no artigo 9 da LOPD e no título VIII do RLOPD.

Ademais no sitio web doutramaneira.eu, está instalado un certificado de seguridade SSL que encripta os datos que envías a través dos formularios do web.

Con relación aos datos persoais obtidos na forma prevista nesta política de privacidade, infórmoche de que tes recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos teus datos persoais. Estes dereitos poderás exercitalos gratuítamente, ben por ti mesmx, ben por alguén que te represente, mediante a remisión dunha solicitude escrita e asinada ao seguinte enderezo de correo electrónico: correo@doutramaneira.eu

A solicitude deberá conter o nome e apelidos da persoa usuaria, fotocopia do Documento de Identidade así coma o contido da petición que desexa realizar.

Da mesma maneira, poderás darte de baixa de calquera dos servizos de suscrición facilitados facendo clic no apartado ‘darse de baixa’ de todos os correos electrónicos remitidos desde o enderezo pertencente ao sitio web doutramaneira.eu.

Resérvome o dereito a modificar a política de privacidade. De ser modificada, a nova política de privacidade será publicada cando menos dez días antes da súa aplicación efectiva. O uso do sitio web doutramaneira.eu despois do cambios efectuados, implicará a aceptación dos mesmos.