Política de privacidade

Garantir a privacidade dos datos que me facilitas é unha tarefa fundamental para min. Por iso, che pido que leas detidamente esta política de privacidade e me facilites os teus datos só se estás completamente de acordo coa maneira de tratalos.
Así, como persoa usuaria podes tener claro que os teus dereitos relativos á protección dos teus datos están garantidos.

Se tes máis de 14 anos podes rexistrarte neste sitio web, pero se non é así, requiro o consentimento de teus pais ou titores para o tratamento dos teus datos persoais. Por favor, neste caso le a seguinte información.

Esta política de privacidade podería variar en función de futuras esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que recomendo que consultes esta páxina cada vez que me facilites datos.

Data da última actualización: 25 de setembro de 2021

Responsábel do tratamento dos teus datos persoais
 • Identidade da persoa responsable: Alberto Prieto Magdalena
 • NIF: 76862806A
 • Dirección: R/Travesía de Aguieira, 4 baixo – O Grove (Pontevedra)
 • Correo electrónico: correo@doutramaneira.eu
 • Actividade: Información sobre o meu perfil

Infórmoche de que este sitio web cumpre rigorosamente con:

 • Coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. (LOPDGDD)
 • Co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
 • Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RXPD)
 • Coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).
Principios que aplico á túa información persoal

Aplico os seguintes principios, os cales se axustan ás esixencias do Regulamento Xeneral de Protección de Datos, á hora de tratar os teus datos persoais:

 • Principio de licitude, lealtade e transparencia: Sempre requiro o teu consentimento para tratar os teus datos persoais para cada un dos fins específicos. En cada solicitude infórmoche previamente e con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só che solicito os datos estrictamente necesarios para cada un dos fins para os que os requiro. Só os mínimos posíbeis.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Conservo os teus datos só durante o tempo necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informareiche do prazo de conservación correspondente.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos son tratados garantindo unha seguridade axeitada aos datos persoais e garantindo a confidencialidade dos mesmos. Debes saber que tomo todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos das persoas usuarias deste sitio web por parte de terceiras persoas.
Datos que recollo neste sitio web

Estas son as situacións nas que che solicito datos neste sitio web:

 • Cando contactes con comigo a través do formulario de contacto. Os datos requeridos son: O teu nome, o teu enderezo de correo e a mensaxe que queiras facerme chegar.
Finalidade dos datos

Tes que ser consciente de que cada vez que accedes a este sitio web e facilitas datos (p. ex. cando cubres o formulario de contacto), estás facilitando información de carácter persoal da que é responsábel Alberto Prieto Magdalena.
Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o teu enderezo IP, nome, enderezo de correo electrónico, etc.
No momento en el que facilitas esa información, estás dando o teu consentemento para que esa información sexa recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por Alberto Prieto Magdalena, só da maneira que indico no aviso legal e nesta política de privacidade.

A continuación indico onde recollo información de carácter persoal e con que fin:

 • Formulario de contacto: Solicito os seguintes datos de carácter persoal: Nome e enderezo de correo electrónico para responder aos teus requerimentos. Por exemplo, podo utilizar estes datos para responder á túa solicitude de información, dar resposta a dúbidas, queixas, ou comentarios respecto aos servizos que ofrezo no sitio web. Infórmoche de que os datos que me facilitas estarán ubicados nos servidores de Dinahosting dentro da UE.
Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento pola túa parte.

Para contactar comigo neste sitio web requiro sempre o teu consentimento con esta política de privacidade.

Tiempo durante o cal conservarei os teus datos

Conservarei os teus datos mentres non me solicites que os elimine.

Outras personas destinatarias dos teus datos persoais

Para que este sitio web funcione dunha maneira correcta e poder prestarche o servizo de información ofrecido, os teus datos compártoos coas seguintes persoas ou empresas baixo as súas correspondentes políticas de privacidade:

 • doutramaneira.eu ten contratado o servizo de aloxamento a Dinahosting S.L. con domicilio social en Rúa das Salvadas, núm. 41, bajo – 15705 Santiago de Compostela (A Coruña), e inscrita no Rexistro mercantil da Coruña o 26 de outubro de 2001, Tomo 2.514, folio 194, folla nº C-27.529.
  Podes consultar as súas condicións legais na dirección da página do aviso legal da empresa.
Os teus dereitos ao facilitarme os teus datos

Como persoa usuaria de doutramaneira.eu, a lexislación vixente en materia de Protección de datos dáche dereito a:

 • Solicitar o acceso aos teus datos persoais
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión en calquera momento
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Oporte ao seu tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos

Poderás acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros posíbeis motivos, os datos xa non sexan necesarios para o fin ou fins para os que foron recollidos.
Poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, e nese caso mantereinos unicamente para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás oporte ao tratamento dos teus datos. Neste caso, Alberto Prieto Magdalena deixará de tratar os teus datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Se exerces o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais se transmitan directamente dunha persoa responsábel a outra cando sexa tecnicamente posíbel.

Ten en conta que o exercicio destes dereitos é persoal e debe polo tanto ser exercido directamente pola persoa interesada, solicitándoo directamente a Alberto Prieto Magdalena, o que significa que calquera persoa que facilitase os seus datos nalgún momento neste sitio web, pode dirixirse a Alberto Prieto Magdalena e pedirlle información sobre os datos que ten almaceados, como os obtivo, pode solicitarlle a rectificación dos mesmos, oporse a que os trate, que limite o seu uso ou no seu caso solicitar a cancelación deses datos nos seus ficheiros.

Podes enviarme calquera petición deste tipo e así exercitar os teus dereitos enviándome un correo electrónico a correo@doutramaneira.eu xunto cunha proba válida en dereito como pode ser unha fotocopia do teu DNI ou equivalente, indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Tamén tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, que no caso de España é a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento dos teus datos persoais infrinxe o regulamento.

Medidas de seguridade e confidencialidade

Os teus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, tendo a persoa responsábel adoptadas as medidas de orde técnico e organizativo necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos teus datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Todo elo de conformidade coa normativa vixente de protección de datos.

Ademais no sitio web doutramaneira.eu, está instalado un certificado de seguridade SSL que encripta os datos que envías a través do sitio web.

Loxicamente, Alberto Prieto Magdalena non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade do sitio web -e en consecuencia dos datos aloxados- mediante accesos fraudulentos por parte de terceiras persoas como hackers.

Con respecto á confidencialidade no tratamento dos teus datos, Alberto Prieto Magdalena garante que calquera persoa que estea autorizada por Alberto Prieto Magdalena para tratar os teus datos (incluídas persoas colaboradoras ou proveedoras), estará obrigada a manter a confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

No caso de presentarse algún incidente de seguridade, no momento de ter constancia do mesmo, desde doutramaneira.eu notificaráseche ao momento e serache facilitada toda a información necesaria relativa a ese incidente, tal como se teña constancia do mesmo ou cando o solicites razoabelmente.

Modificación da política de privacidade

Resérvome o dereito a modificar a política de privacidade. De ser modificada, a nova política de privacidade será publicada cando menos dez días antes da súa aplicación efectiva. O uso do sitio web doutramaneira.eu despois dos cambios efectuados, implicará a aceptación dos mesmos.

Información adicional de interese

A información que che facilitei ata este punto considero que é a de maior importancia, pero creo que a que expoño a continuación pode ser tamén do teu interese, ao ser relativa tamén á protección dos teus datos.

Categoría dos datos

As categorías dos datos que son tratados en doutramaneira.eu son simplemente datos identificativos.

No se tratan, polo tanto, categorías de datos especialmente protexidos como poden ser datos de saúde; de ideoloxía política, relixiosa ou filosófica; filiación sindical, datos de orientación sexual, ou calquera outro tratamento de datos que teña un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas.

Navegación

Mentres navegues por doutramaneira.eu pódense recoller datos non identificábeis, que poden incluír: enderezos IP, ubicación xeográfica aproximada, un rexistro de como se utilizan os servizos do sitio web, e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

Entre estes datos non identificativos están tamén os relacionados cos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiras empresas.
Neste sitio web úsanse os seguintes servizos de análise de terceiras empresas:

 • Google Analytics: Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar o sitio web, facer un seguimento dos movimentos das persoas usuarias mentres están no sitio web e para recopilar información demográfica sobre as persoas usuarias no seu conxunto. Esta información úsoa para mellorar a navegabilidade do sitio web e intentar ofrecerche o mellor servizo posible.

Exactitude e veracidade de datos

Debes ter en conta que como persoa usuaria, es a única responsánel da veracidade e corrección dos datos que facilites en doutramaneira.eu exonerando a Alberto Prieto Magdalena de calquera responsabilidade ao respecto.
Isto significa que son as persoas usuarias quen garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e se comprometen a mantelos debidamente actualizados.

A persona usuaria acepta proporcionar información completa e correcta en cada formulario presente en doutramaneira.eu

Aceptación e consentimento

A política de privacidade é un contrato entre ti, como persona usuaria de doutramaneira.eu e Alberto Prieto Magdalena, polo que é necesario que a leas e esteas conforme con estas condicións sobre a protección dos teus datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Alberto Prieto Magdalena, na forma e para as finalidades que son indicadas nesta política e no aviso legal.

Por favor, ante calquera dúbida ou comentario, contacta con Alberto Prieto Magdalena a través do correo: correo@doutramaneira.eu

Revocabilidade

O consentimiento que prestas a Alberto Prieto Magdalena, tanto para o tratamento como para a cesión dos teus datos, é revocábel en calquera momento comunicándoo a Alberto Prieto Magdalena, tal e como se explica nesta política de privacidade para o exercicio dos teus dereitos.

Esta revocación en ningún caso tenrá carácter retroactiva.

Menores de 14 anos

No caso de persoas menores de catorce anos neste sitio web requírese o consentimento de pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso se recabarán dunha persoa menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutras persoas membros da familia, sen o consentimento delas.

Se es menor de catorce anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais ou titores, non debes rexistrarte como persoa usuaria.

Correos comerciais

De acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do comercio electrónico, doutramaneira.eu non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados e autorizados pola persoa receptora.

Conforme ao disposto nesta lei, doutramaneira.eu comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.