Aviso legal

O sitio web doutramaneira.eu pertence a Alberto Prieto Magdalena, con NIF 76862806A e domicilio en rúa Travesía de Aguieira, 4 baixo no Grove (Pontevedra). Podes porte en contacto comigo a través do correo electrónico correo@doutramaneira.eu

A finalidade deste sitio web é a de ofrecer información sobre os servizos que ofrezo.

Como responsábel deste sitio web, comprométome a tratar a información das persoas usuarias cumprindo cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso de datos personais de quen usa este sitio web.

Este sitio web, polo tanto, cumpre rigorosamente con:

 • Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais. (LOPDGDD)
 • Co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
 • Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RXPD)
 • Coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Polo feito de acceder a este sitio web estás aceptando os seguintes termos de uso:

Termos de uso

Uso do sitio web

Como persoa usuaria de doutramaneira.eu asumes plenamente a responsabilidade de facer un bo uso dos contidos e servizos nel presentes, e en especial:

 • Non difundir contido ou propaganda racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía ao terrorismo ou que atente contra os dereitos humáns.
 • Non provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de doutramaneira.eu, de persoas proveedoras ou de terceiras persoas, introducir ou difundir virus informáticos ou calesquera outros que poidan provocar danos.
 • Non intentar acceder nin utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias nin modificar ou manipular as súas mensaxes.
Propiedade intelectual e industrial

Este sitio web e o seu contido están baixo unha licenza de Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 2.5 España.

O contido deste sitio web pode ser copiado, distribuído e comunicado publicamente baixo as condicións que seguen:

 • Recoñecemento: Debes recoñecer os créditos da obra da maneira especificada pola miña parte ou quen outorga a licenza (pero non dunha maneira que suxira que tes o meu ou seu apoio ou apoiamos o uso que fas da obra).
 • Non comercial: Non podes utilizar esta obra para fins comerciais.
 • Compartir igual: Se transformas ou creas a partir do contido deste sitio web, deberás difundir as súas contribucións baixo a misma licenza que o orixinal.

Tendo, ademais, en conta o seguinte:

 • Renuncia: Algunha das condicións sinaladas poden non aplicarse no caso de obter o permiso do titular dos dereitos de autor.
 • Dominio público: Cando algún dos contidos se ache no dominio público segundo a lei vixente aplicable, esta situación non quedará afectada pola licenza.
 • Outros dereitos: Os dereitos seguintes non quedan afectados pola licenza de ningunha maneira:
  • Os dereitos derivados de usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas por lei non se ven afectados polo anterior.
  • Os dereitos morais do autor.
  • Dereitos que poden ostentar outras persoas sobre a propia obra ou o seu uso, coma por exemplo dereitos de imaxe ou de privacidade.
 • Aviso: Ao reutilizar ou distribuir a obra, debes deixar ben claro os termos da licenza de esta obra.

Non obstante, as referencias a marcas comerciais ou a marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexan titularidade de Alberto Prieto Magdalena ou de terceiras empresas ou persoas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de Alberto Prieto Magdalena ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, agás manifestación expresa, o acceso ou uso do contido do sitio web, confire ás persoas usuarias dereito algún sobre as marcas, logos, e/ou signos distintivos nel incluídos e protexidos pola Lei.

Política de enlaces (cookies)

Non me responsabilizo do mal uso que poidas facer deste sitio web nin do contido dos sitios web aos que enlazo fóra de doutramaneira.eu

Tampouco son responsable de calquiera dano ou perda que poida ocasionarche acceder e usar calquera contido, produto ou servizo dispoñible en sitios web aos que che dirixan os enlaces aquí presentes.

En todo caso, se teño coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite desde os enlaces deste sitio web é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos doutras persoas, actuarei coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar os enlaces correspondentes coa maior brevedade posible.

Ao tratarse de sitios web xestionados por terceiras persoas, non podo garantir a dispoñibilidade nin o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web desde doutramaneira.eu

O uso dos enlaces neste sitio web ten unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web de destino.

Estou totalmente en contra da práctica do hot-linking, polo que este sitio web non permite esta práctica coas imaxes que nel utilizo.

Condicións de contratación

Os servizos ofrecidos neste sitio web en ningún caso son contratados a través deste mesmo sitio (doutramaneira.eu).
Para a contratación dos mesmos, seralle facilitada á persoa interesada as correspondentes condicións de dita contratación.

Modificación do contido legal

Estos termos de uso, así como o aviso legal ou calquera outra cláusula necesaria para o bo funcionamento do sitio web, poderán ser modificados cando o considere oportuno e coa finalidade de regular o seu uso.

Estas modificacións serán notificadas convenientemente, sendo válidas desde a súa publicación neste sitio web.

Datos persoais que se tratan neste sitio web

Por favor, consulta a información relativa ao tratamento dos teus datos persoais na nosa páxina de política de privacidade

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados por quen usa este sitio web a doutramaneira.eu son almacenados en bases de datos, cuxa titularidade corresponde a Alberto Prieto Magdalena, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas, conforme ao establecido na normativa vixente en protección de datos.
A comunicación entre as persoas usuarias do sitio web e doutramaneira.eu utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas ao uso de protocolos de seguridade (https), polo que garanto as condicións de seguridade oportunas para a confidencialidade dos datos das persoas usuarias do sitio web.

Plataforma de resolución de conflitos

Poño a disposición das persoas usuarias a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e á que se pode acceder desde o seguinte enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contacto

Para aclarar calquera dúbida sobre o contido deste aviso legal, podes contactar comigo a través do enderezo de correo correo@doutramaneira.eu

Data da última actualización deste aviso legal: 20 de setembro de 2021