Termos de uso

Este sitio web pertence a Alberto Prieto Magdalena e foi creado con carácter informativo e para o seu uso persoal.

Alberto Prieto Magdalena

NIF: 76.862.806-A

36980 – O Grove (Pontevedra)

Teléfono de contacto: 644 889 336

Correo de contacto: correo@doutramaneira.eu


O feito de acceder a este sitio web implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos de uso:

Este sitio web e o seu contido están baixo unha licenza de Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 2.5 España.

by-nc-sa-ccLicense

O contido deste sitio web pode ser copiado, distribuído e comunicado publicamente baixo as condicións que seguen:

 • Recoñecemento: Debes recoñecer os créditos da obra da maneira especificada pola miña parte ou quen outorga a licenza (pero non dunha maneira que suxira que teñes o meu ou seu apoio ou apoiamos o uso que fas da obra).
 • Non comercial: Non podes utilizar esta obra para fins comerciais.
 • Compartir igual: Se transformas ou creas a partir do contido deste sitio web, deberás difundir as súas contribucións baixo a misma licenza que o orixinal.

 

Tendo, ademais, en conta o seguinte:

 • Renuncia: Algunha das condicións sinaladas poden non aplicarse no caso de obter o permiso do titular dos dereitos de autor.
 • Dominio público: Cando algún dos contidos se ache no dominio público segundo a lei vixente aplicable, esta situación non quedará afectada pola licenza.
 • Outros dereitos: Os dereitos seguintes non quedan afectados pola licenza de ningunha maneira:
  • Os dereitos derivados de usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas por lei non se ven afectados polo anterior.
  • Os dereitos morais do autor.
  • Dereitos que poden ostentar outras persoas sobre a propia obra ou o seu uso, coma por exemplo dereitos de imaxe ou de privacidade.
 • Aviso: Ao reutilizar ou distribuir a obra, debes deixar ben claro os termos da licenza de esta obra.

Non obstante, as referencias a marcas comerciais ou a marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexan titularidad de Alberto Prieto Magdalena ou de terceiras empresas ou persoas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de Alberto Prieto Magdalena ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, agás manifestación expresa, o acceso ou uso do contido do sitio web, confire ax usuarix dereito algún sobre as marcas, logos, e/ou signos distintivos nel incluídos e protexidos pola Lei.

Importante: Os contidos propios de este sitio web están rexistrados en Safe Creative.

Non me responsabilizo do mal uso que poidas facer deste sitio web nin do contido dos sitios web aos que enlazo fóra de doutramaneira.eu.

Tampouco son responsable de calquera dano ou perda que poida ocasionarche acceder e usar calquera contido, produto ou servizo dispoñible en sitios web aos que te dirixan os enlaces de doutramaneira.eu.

En todo caso, se teño coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite desde os enlaces deste sitio web é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos de outras persoas, actuarei coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar os enlaces correspondentes coa maior brevedade posible.

Ao tratarse de sitios web xestionados por terceiras persoas, non podo garantir a disponibilidade nin o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web desde doutramaneira.eu.

O uso dos enlaces no meu sitio web ten unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web de destino.

Estou totalmente en contra da práctica do hot-linking, polo que este sitio web non permite esta práctica coas imaxes que nel utilizo.

Estos termos de uso, así coma o aviso legal ou calquera outra cláusula necesaria para o bo funcionamento do web, poderán ser modificados cando o considere oportuno e coa finalidade de regular o seu uso.
Estas modificaciones serán notificadas convintemente, sendo válidas desde a súa publicación neste sitio web.

Política de privacidade

Cumprindo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informo a quen visita este sitio web que os datos persoais facilitados pasan a formar parte dun arquivo automatizado de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade me corresponde a min, Alberto Prieto Magdalena, e sendo a súa finalidade a de poder atender e procesar axeitadamente as solicitudes de consulta remitidas, así coma poder informarte tanto dos temas tratados neste sitio web, aos que te subscribiches, coma dos servizos ofrecidos por min.

Facilitándome os teus datos dásme o teu consentimento expreso para que poida levar a cabo o tratamento automatizado, sempre para o cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

Os teus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, tendo eu adoptadas as medidas de orde técnico e organizativo necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos teus datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Arquivo dos datos que me facilitas para realizar unha consulta ou remitir unha solicitude que me fagas. Eses datos son necesarios para atender axeitadamente as mesmas.
Infórmoche do feito de que os enderezos de correo electrónico son utilizados para dar resposta ás túas consultas, así coma poder transmitirche información publicada no sitio web doutramaneira.eu e dos servizos ofrecidos por min, e tamén para informarte de calquera outros cambios relevantes que se produzan.

Ademais, con relación aos datos persoais obtidos na forma prevista nesta Política de Privacidade, infórmoche de que tes recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos teus datos persoais. Estos dereitos poderás exercitalos, ben por ti mesmx, ben por unx representante, mediante a remisión de unha solicitude escrita e asinada ao seguinte enderezo de correo electrónico: correo@doutramaneira.eu
A solicitude deberá conter o nome e apelidos dx usuarix, fotocopia do Documento de Identidade así coma o contido da petición que desexe realizar.

Da mesma maneira, poderás darte de baixa de calquera dos servizos de suscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por doutramaneira.eu.

 

Política de cookies

As cookies que utilizo en ningún caso almacenan datos persoais ou información que poida identificarte de maneira algunha.
Si se utilizan aquí cookies de terceiros co único fin de obter datos estatísticos.
Podes consultar toda a información sobre a miña política de cookies neste apartado: política de cookies.

 

Condicións de contratación

Os servizos ofrecidos neste sitio web en ningún caso son contratados a través deste mesmo sitio (www.doutramaneira.eu).
Para a contratación dos mesmos, seralle facilitada á persoa interesada as correspondentes condicións de dita contratación.