Termos de uso

Este sitio web pertence a Alberto Prieto Magdalena e foi creado con carácter informativo e para o seu uso persoal.

Alberto Prieto Magdalena

NIF: 76.862.806-A

36980 – O Grove (Pontevedra)

Teléfono de contacto: 644 889 336

Correo de contacto: correo@doutramaneira.eu


Nesta páxina poderás atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que rexen na nosa relación: ti como persoa usuaria do sitio, e eu como responsable. Así que, como persoa usuaria, é importante que coñezas estes termos antes de continuar usando o sitio web.

A finalidade deste sitio é a de crear contidos para informar sobre o sector das tecnoloxías da información e comunicación, así como para informar dos servizos que ofrezo.

Como responsable deste sitio web, comprométome a tratar a información das persoas usuarias e da miña clientela cumprindo cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso de datos personais de quenes usan este sitio web.

Este sitio web, polo tanto, cumpre rigurosamente con:

 • A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
 • O Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
 • Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RXPD)
 • Coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Tes que saber que polo feito de acceder a este sitio web es considerada unha persoa usuaria do mesmo e estás aceptando os seguintes termos de uso:

Como persoa usuaria de enderezo do sitio web asumes plenamente a responsabilidade de facer un bo uso dos contidos e servizos nel presentes, e en especial:

 • Non empregalos para realizar actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fé e orde público.
 • Non difundir contido ou propaganda racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía ao terrorismo ou que atente contra os dereitos humáns.
 • Non provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de doutramaneira.eu, de proveedorxs ou de terceiras persoas, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outros que poidan provocar danos.
 • Non intentar acceder nin utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias nin modificar ou manipular as súas mensaxes.

 

Este sitio web e o seu contido están baixo unha licenza de Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 2.5 España.

by-nc-sa-ccLicense

O contido deste sitio web pode ser copiado, distribuído e comunicado publicamente baixo as condicións que seguen:

 • Recoñecemento: Debes recoñecer os créditos da obra da maneira especificada pola miña parte ou quen outorga a licenza (pero non dunha maneira que suxira que tes o meu ou seu apoio ou apoiamos o uso que fas da obra).
 • Non comercial: Non podes utilizar esta obra para fins comerciais.
 • Compartir igual: Se transformas ou creas a partir do contido deste sitio web, deberás difundir as súas contribucións baixo a misma licenza que o orixinal.

 

Tendo, ademais, en conta o seguinte:

 • Renuncia: Algunha das condicións sinaladas poden non aplicarse no caso de obter o permiso do titular dos dereitos de autor.
 • Dominio público: Cando algún dos contidos se ache no dominio público segundo a lei vixente aplicable, esta situación non quedará afectada pola licenza.
 • Outros dereitos: Os dereitos seguintes non quedan afectados pola licenza de ningunha maneira:
  • Os dereitos derivados de usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas por lei non se ven afectados polo anterior.
  • Os dereitos morais do autor.
  • Dereitos que poden ostentar outras persoas sobre a propia obra ou o seu uso, coma por exemplo dereitos de imaxe ou de privacidade.
 • Aviso: Ao reutilizar ou distribuir a obra, debes deixar ben claro os termos da licenza de esta obra.

Non obstante, as referencias a marcas comerciais ou a marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexan titularidade de Alberto Prieto Magdalena ou de terceiras empresas ou persoas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de Alberto Prieto Magdalena ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, agás manifestación expresa, o acceso ou uso do contido do sitio web, confire ax usuarix dereito algún sobre as marcas, logos, e/ou signos distintivos nel incluídos e protexidos pola Lei.

Importante: Os contidos propios deste sitio web están rexistrados en Safe Creative.

Non me responsabilizo do mal uso que poidas facer deste sitio web nin do contido dos sitios web aos que enlazo fóra de doutramaneira.eu.

Tampouco son responsable de calquera dano ou perda que poida ocasionarche acceder e usar calquera contido, produto ou servizo dispoñíbel en sitios web aos que te dirixan os enlaces de doutramaneira.eu.

En todo caso, se teño coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite desde os enlaces deste sitio web é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos doutras persoas, actuarei coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar os enlaces correspondentes coa maior brevedade posible.

Ao tratarse de sitios web xestionados por terceiras persoas, non podo garantir a dispoñibilidade nin o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web desde doutramaneira.eu.

O uso dos enlaces no meu sitio web ten unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web de destino.

Estou totalmente en contra da práctica do hot-linking, polo que este sitio web non permite esta práctica coas imaxes que nel utilizo.

Estos termos de uso, así coma o aviso legal ou calquera outra cláusula necesaria para o bo funcionamento do web, poderán ser modificados cando o considere oportuno e coa finalidade de regular o seu uso.
Estas modificaciones serán notificadas convintemente, sendo válidas desde a súa publicación neste sitio web.

Data da última actualización: 26 de abril de 2018

Datos persoais que se tratan neste sitio web

Podes consultar toda a información sobre a miña política de privacidade neste apartado: política de privacidade.

 

Política de cookies

As cookies que utilizo en ningún caso almacenan datos persoais ou información que poida identificarte de maneira algunha.
Si se utilizan aquí cookies de terceirxs co único fin de obter datos estatísticos.
Podes consultar toda a información sobre a miña política de cookies neste apartado: política de cookies.

 

Condicións de contratación

Os servizos ofrecidos neste sitio web en ningún caso son contratados a través deste mesmo sitio (www.doutramaneira.eu).
Para a contratación dos mesmos, seralle facilitada á persoa interesada as correspondentes condicións de dita contratación.

 

Plataforma de resolución de conflictos

Poño a disposición das persoas usuarias a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e á que se pode acceder desde o seguinte enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Contacto

Se tes calquera dúbida no que atinxe a estes termos de uso e ao sinalado nesta páxina, por favor, contacta comigo no enderezo correo@doutramaneira.eu a fin de que poidamos aclarala.